Buz® Match Trendy T 265

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Buz® Match Trendy
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 7.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek czyszczący do podłóg o neutralnym pH do stosowania w automatach
  Do posadzek podłogowych w halach sportowych, gimnastycznych lub różnego przeznaczenia; wszystkie wodoodporne wykładziny podłogowe, które nie wymagają pielęgnacji, jak np. zabezpieczony parkiet, elastyczne wykładziny podłogowe, kamienie naturalne i sztuczne, ceramika i kamionka szlachetna
Zalety produktu
 • Wspaniale nadaje się do zastosowania w automatach myjących
 • Schnie bezsmugowo i bardzo szybko
 • Spełnia wymogi normy FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
 • Antypoślizgowy
 • Świeży, atrakcyjny zapach
 • Bez nawarstwiania
 • Uniwersalne zastosowanie
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
 • 50 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, 2-metyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?