Indumaster® IR 55
Przemysł

Indumaster® IR 55

P 950
Ekologiczny, uniwersalny środek czyszczący przemysłowy

Zastosowanie

Zanieczyszczenie

 • Zabrudzenia organiczne / nieorganiczne (tłuszcz, olej, białko, skrobia itp.)
 • Normalne zabrudzenia (kurz, plamy po napojach, zabrudzenia po owadach itp.)

Środek odpowiedni do poniższych materiałów

 • Jastrych cementowo-betonowy
 • Klinkier i terakota
 • Nawierzchnia asfaltowa
 • Powłoki ochronne PVC
 • Okładziny z żywicy syntetycznej nakładanej szpachlą
 • Kamień betonowy i lastryko | wapienny
 • Kamień betonowy i lastryko | bitumiczny
 • Winyl kwarcowy
 • Jastrych magnezytowy
 • Płytki ceramiczne
 • Beton płukany

Informacje o produkcie

 • Certyfikat ekologiczny
 • Bardzo dobra zdolność rozpuszczania brudu, tłuszczu i oleju
 • Delikatny dla materiałów
 • Szybkie odłączanie zgodnie z ÖNORM B 5105
 • Spełnia wymagania branży motoryzacyjnej
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP
 • Odpowiedni do stosowania w automatach myjących, maszynach jednotarczowych i myjkach wysokociśnieniowych

Zakres zastosowania

 • Sektor spożywczy i przemysłowy
 • wodoodporne materiały, powierzchnie, podłogi i maszyny produkcyjne

Zastosowanie i dozowanie

 • Pomoce do dozowania są dostępne na życzenie.
 • Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
 • W celu sporządzenia roztworu roboczego należy zawsze stosować zimną wodę.
 • 50 - 200 mililitrów / 10 litr Woda

 • 1:5 - 1:10 z wodą

 • 50 - 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • 20 - 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • 50 - 100 mililitrów / 10 litr Woda

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka

 • Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
 • *Dozowanie zgodnie z kryteriami oznakowania ekologicznego UE: lekkie zabrudzenie: 50 ml / 10 l; normalne zanieczyszczenie: 100 ml / 10 l.
 • W przypadku stosowania w maszynach automatycznych zbiorniki powinny być regularnie czyszczone i płukane.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacja środowiskowa

Udział składników łatwo biodegradowalnych

98.1 %

Zawartość fosforu

0.3 mg/g

Surowce na bazie oleju palmowego – posiadają certyfikat RSPO

100 %

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • P950-0010: 1 x 10 l kanister
 • P950-0200: 1 x 200 l Beczka
 • P950-0750: 1 x 750 l kontenerach IBC

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Uwaga

 • Ätzend, reizend

Informacje o zagrożeniu
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • EU Ecolabel
 • Austriacki znak ekologiczny
 • Karta charakterystyki
 • Arkusze danych technicznych
 • Informacje o środowisku