Corridor® Basic S 720

Podłogi
Powłoki zabezpieczające
Corridor® Basic
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 8

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wypełniacz porów i środek gruntujący
  Do porowatych i chłonnych wykładzin podłogowych takich jak, np. beton, cement i jastrych magnezytowy; szczególnie nadaje się do starych i uszkodzonych wykładzin podłogowych oraz wielokrotnie gruntownie czyszczonych wykładzin z linoleum
Zalety produktu
 • Wydłuża trwałość posadzki, pogłębia kolor
 • Wnika głęboko w pory
 • Chroni przed odkładaniem się zabrudzeń i przepuszcza parę wodną
 • Odporny na działanie alkoholu i środków dezynfekujących
 • Nierozpuszczalny chemicznie
 • Wiąże kurz
 • Pogłębia kolor
 • Ułatwia pielęgnację
 • Jest odporny na oddziaływania mechaniczne
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 1:1 - bez rozcieńczania
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H319: Działa drażniąco na oczy.
 • EUH208: Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, Methylchloroisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Chcesz otrzymać więcej informacji?