Händedesinfektionsmittel SE 110
Dezynfekcja

Händedesinfektionsmittel SE 110

D 110
Dezynfekcja rąk, środek gotowy do użycia

Informacje o produkcie

 • Alkoholowy środek dezynfekujący na bazie etanolu
 • Skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom drożdżowym i wirusom otoczkowym
 • Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, ograniczone wirusobójcze
 • Bezzapachowy, przyjazny dla skóry i nawilżający
 • Bardzo dobra tolerancja skóry
 • Na liście VAH
 • Spełnia wymagania koncepcji HACCP

Zastosowanie i dawkowanie

 • Natrzeć w dłonie 3-5 ml nierozcieńczonego produktu i trzymać wilgotne przez 30 sekund.
 • bez rozcieńczania

 • Przygotować świeży roztwór i zużyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Poradnik

 • Składniki: 100 g zawiera: 74 g etanolu, nr rej. BAuA N-86956, CHZN6340
 • Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25°C.
 • Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.

Informacje o środowisku

Malowanie łatwo degradowalnych składników

100 %

Fosfor

0 mg/g

Surowce oparte na oleju palmowym - odsetek certyfikowanych RSPO

nie zawierają surowców na bazie oleju palmowego

Proporcja składników łatwo rozkładających się odnosi się do proporcji składników organicznych zdefiniowanych jako „łatwo biodegradowalne” zgodnie z OECD 301 lub rozporządzeniem w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Wartość zawartości fosforu odnosi się do fosforu elementarnego. Olej palmowy jest ważnym odnawialnym źródłem do produkcji surowców.Okrągły Stół w sprawie Zrównoważonego Oleju Palmowego (RSPO), założony w 2004 roku, promuje zrównoważone metody uprawy oleju palmowego. Efektem tego jest system certyfikacji i możliwość deklarowania surowców jako „certyfikowanych przez RSPO”.

Jednostki sprzedaży

 • D110-E500: 20 x 500 ml Butelka do dozownika typu Euro
 • D110-E001: 12 x 1 l Butelka do dozownika typu Euro

Klasyfikacja według CLP

Oznaczenie niebezpieczeństwa

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

Instrukcje bezpieczeństwa
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Obszar pobierania

 • Instrukcje postępowania
 • Karta charakterystyki
 • Umweltinformationen
 • Stowarzyszenie Higieny Stosowanej (Verbund für Angewandte Hygiene e. V. – VAH)