Planta® San Intense P 319

Sanitariaty
Czyszczenie bieżące
Planta® San Intense
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do obszaru sanitarnego
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Edycje
Planta
Ekologiczny środek do codziennego mycia sanitariatów na bazie kwasu metanosulfonowego
  Do pomieszczeń wilgotnych i sanitarnych; wszystkie odporne na działanie kwasów materiały i powierzchnie, np. umywalki, muszle WC, pisuary, płytki ścienne i podłogowe; szczególnie nadaje się do porcelany sanitarnej, powierzchni chromowanych i ze stali nierdzewnej
Zalety produktu
 • Rozpuszcza bez problemu wapień, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne
 • Nadaje się również w mycia gruntownego
 • Koncentrat – mniejsze zużycie w porównaniu z innymi produktami dostępnymi na rynku
 • Certyfikat ekologiczny
 • Dobre działanie czyszczące
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 ml / 600 ml wody
 • 20 - 50 ml / 10 l wody
 • 200 ml / 10 l wody
 • 200 - 1000 ml / 10 l wody
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • Bez rozcieńczania
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?