Indumaster® Forte IR 42

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Indumaster® Forte
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek na bazie rozpuszczalników do czyszczenia pomieszczeń przemysłowych i podłóg sportowych
  Obiekty przemysłowe i hale sportowe, bramy rolowane i segmentowe; podłogi i powierzchnie odporne na działanie rozpuszczalników i wrażliwe na działanie zasady
Zalety produktu
 • Usuwa ślady po butach, startą gumę z opon wózków widłowych i niskiego podnoszenia, żywicę do piłki ręcznej itp.
 • Dobra zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
 • Odpowiedni do stosowania w automatach czyszczących
 • Niskopieniący
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 1:2 - bez rozcieńczania
 • 500 - 1000 ml / 10 l wody
 • 100 ml / 10 l wody
 • 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Entzündlich

  GHS02 Entzündlich

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich

 • Krebserregend, Gesundheitsschädlich

  GHS08 Krebserregend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H372: Powoduje uszkodzenie narządów (centralny układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
 • H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H226: Łatwopalna ciecz i pary.
 • H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P331: NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
 • P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?