Indumaster® Fast IR 14

Podłogi
Czyszczenie bieżące
Indumaster® Fast
 • Wskazówki dotyczące stosowania
Aplikacja
 • Do podłóg
 • pH 14

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Wysokoalkaliczny szybkoschnący środek czyszczący do stosowania w automatach czyszczących
  Do zastosowania w warsztatach i obszarach przemysłowych; posadzki odporne na działanie zasady i wody, takie jak PCV, kamień (niepolerowany), żywica epoksydowa, jastrych betonowy, klinkier, płyty podłogowe
Zalety produktu
 • Szybkoschnący środek do automatów myjących
 • Rozpuszcza tłuste i oleiste zabrudzenia
 • Z reduktorem pienienia
 • Usuwa ślady gumy
 • Nie zakłóca działania separatorów tłuszczu zgodnie z ÖNORM B 5105
 • Dobra zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
 • Przyjemny zapach
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 - 500 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H290: Może powodować korozję metali.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?