Buz® Windowmaster G 525

Nawierzchnie
Czyszczenie bieżące
Buz® Windowmaster
Aplikacja
 • Do powierzchni
 • pH 6.5

  Wartość pH
Inne zastosowania
 • Szkło
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Koncentrat do czyszczenia szyb i ram
  Do czyszczenia wielkopowierzchniowych oszkleń zewnętrznych, okien, ram i powierzchni laminowanych resopal, osłony szklane modułów PV
Zalety produktu
 • Ochrona przed zbyt szybkim ponownym osadzaniem się brudu dzięki efektowi anti-soiling
 • Równomierna, stabilna mikropiana
 • Doskonały poślizg gumowego zbieraka
 • Optymalne usuwanie zabrudzeń po owadach
 • Bardzo dobry efekt czyszczący
 • Wysycha szybko, nie pozostawiając smug
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 100 ml / 10 l wody
 • 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
EUH-Sätze (Ergänzende Gefahrenmerkmale)
 • EUH210: Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
 • EUH208: Zawiera Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?