Buz® Calc Ex G 437

Przemysł spożywczy
Czyszczenie intensywne
Buz® Calc Ex
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 0.5

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Odkamieniacz do urządzeń
  Do usuwania osadów wapiennych ze wszystkich popularnych urządzeń kuchennych, takich jak ekspresy do kawy, czajniki, urządzenia na gorącą wodę, jajowary, garnki itp.
Zalety produktu
 • Skutecznie i dokładnie usuwa uporczywe osady wapienne i zanieczyszczenia
 • Regularne stosowanie zapobiega osadzaniu się kamienia
 • Nie zawiera substancji zapachowych ani barwników
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 50 - 100 ml / 1 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H290: Może powodować korozję metali.
 • H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Chcesz otrzymać więcej informacji?