Bistro G 435

Przemysł spożywczy
Czyszczenie intensywne
Bistro
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 13

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Środek do intensywnego czyszczenia kuchni
  Gastronomia i kuchnie przemysłowe; zakłady przetwórstwa spożywczego oraz przemysł; powierzchnie odporne na działanie alkaliów, jak np. stal szlachetna, szkło, płytki, tworzywo sztuczne, ceramika; czyści podłogi, powierzchnie robocze, ściany, kuchenki i sprzęt kuchenny, okapy kuchenne, patelnie, garnki i naczynia
Zalety produktu
 • Znakomicie usuwa zabrudzenia z białka, olejów i tłuszczy
 • Bez substancji zapachowych
 • Stabilna struktura piany, do stosowania w pistolecie piankowym
 • Szybka separacja zgodnie z ÖNORM B 5105
 • W bazie danych sprawdzonych środków czyszczących do powierzchni ceramicznych (Lista RK)
 • W bazie danych sprawdzonych środków czyszczących do powierzchni stalowych (Lista RE)
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • od 1:5 do 1:10 z wodą
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
 • 20 - 100 ml / 10 l wody
Pojemność
 • 1 l butelka
 • 5 l kanister
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Niebezpieczeństwo

 • Ätzend, reizend

  GHS05 Ätzend, reizend


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
 • P501: Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu, prawidłowego składowania na wysypiskach śmieci albo spalenia.

Chcesz otrzymać więcej informacji?