Vamat KS DW 40

Przemysł spożywczy
Czyszczenie bieżące
Vamat KS
Aplikacja
 • W kuchni
 • pH 2

  Wartość pH
Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Nabłyszczający płyn do naczyń o kwaśnym pH
  W pomieszczeniach przechowywania żywności, np. w piekarniach, masarniach, restauracjach i dużych kuchniach; Szczególnie nadaje się do szklanek, porcelany, tworzywa sztucznego, stali szlachetnej, aluminium i sztućców; nadaje się również do skrzynek transportowych i tac
Zalety produktu
 • Odpowiedni do wszystkich zmywarek
 • Do uniwersalnego zastosowania
 • Bardzo dobre rozlewność zapewniająca wysychanie bez pozostawiania smug i plam
 • Nabłyszczenie całości naczynia
 • Delikatność dla mytego materiału
 • Szczególnie zalecany do obszarów występowania twardej wody
 • Superkoncentrat, niskie dozowanie i wysoka wydajność
Inne przydatne informacje
Dozowanie
 • 0,05 - 0,4 ml / 1 l wody
Pojemność
 • 10 l kanister
Kennzeichung
Identyfikacja zagrożeń

Uwaga

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

  GHS07 Reizend, Gesundheitsschädlich


H-Sätze (Gefahrenhinweise)
 • H315: Działa drażniąco na skórę.
 • H319: Działa drażniąco na oczy.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)
 • P280: Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
 • P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.